Regulamin sklepu

Regulamin sklepu obowiązujący od 25.12.2014

I. Definicje

Użyte w Regulaminie Sklepu Internetowego pojęcia oznaczają:

 1. Towar – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży.
 2. Produkt – Towary i Usługi Dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.
 3. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Ustawy KC, zawierana pomiędzy Usługodawcą, a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość - w Sklepie Internetowym.
 4. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i/lub liczbę Produktu oraz inne treści przewidziane prawem.

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin Sklepu Internetowego określa zasady korzystania Klientów ze Sklepu Internetowego. Usługodawca prowadzi Sklep Internetowy, w którym:
  umożliwia Klientom składanie Zamówień, informuje Klientów o Produktach, dostępnych w Sklepie Internetowym oraz w poszczególnych Sklepach fizycznych.
 2. Informacje o Produktach, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny podane w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c..
 3. Informacja o cenie podawana w Sklepie Internetowym ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. IV.4.2 Regulaminu Sklepu Internetowego. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od późniejszych zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów, Produktów Ratalnych, w tym Kredytów.

III. Zakres, warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

Usługodawca zobowiązuje się do świadczeń na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego.

IV. Rezerwacja oraz zawarcie Umowy sprzedaży Produktu w Sklepie Internetowym

 1. Klient w Sklepie Internetowym może złożyć Zamówienie (kupić) wybrane Produkty tj. zawrzeć Umowę sprzedaży Produktów na odległość.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu na odległość w Sklepie Internetowym należy wybrać Produkt dostępny w Sklepie Internetowym i złożyć Zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o informacje wyświetlane w Serwisie.
 3. Złożenie Rezerwacji i Zamówienia możliwe są po akceptacji Regulaminu.
 4. Po złożeniu Rezerwacji lub Zamówienia Klient otrzymuje odpowiednią wiadomości e-mail, a w szczególności:
  1. e-mail będący potwierdzeniem wpływu Zamówienia do Sklepu Internetowego,
  2. e-mail o tytule: „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji” zawierający ostateczne potwierdzenie Zamówienia - potwierdzający wszystkie istotne elementy Zamówienia. E-mail taki może być poprzedzony próbą telefonicznego potwierdzenia Rezerwacji lub Zamówienia.
 5. W przypadku, gdy w ciągu 3 dni roboczych od dnia wpływu Rezerwacji lub Zamówienia do Sklepu Internetowego, nie będzie możliwe nawiązanie kontaktu telefonicznie lub z wykorzystaniem waidomości e-mail, Rezerwacja lub Zamówienie mogą zostać anulowane przez Usługodawcę.
 6. Umowa sprzedaży zostaje zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie IV.4.2
 7. Klient może anulować Zamówienie przed otrzymaniem wiadomości e-mail, o której mowa w art. IV.4.2 Regulaminu Sklepu Internetowego. W tym celu należy skontaktować się z Usługodawcą lub anulować Zamówienie za pośrednictwem Konta Klienta.
 8. Usługodawca zapewnia Klientowi prawo zapoznania się z treścią Zamówienia.
 9. Możliwość anulowania Zamówienia nie uchybia możliwości odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 10. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła, etc.
 11. Klient ma możliwość uiszczenia ceny Umowy sprzedaży zawartej poprzez Sklep Internetowy – gotówką (przy odbiorze), przelewem bankowym lub przelewem elektronicznym.
 12. Dokonanie wpłaty przelewem elektronicznym lub tradycyjnym przed zatwierdzeniem zamówienia jest równoznaczne z wpłatą zaliczki, która w przypadku anulowania zamówienia jest niezwłocznie zwracana.
 13. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży lub w indywidualnie uzgodnionym terminie. 
 14. W przypadku złożenia Zamówienia dostawa Towaru zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 7 dni licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży, o ile w wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. IV.4.2 Regulaminu Sklepu Internetowego, przy Towarze lub w wyniku odrębnych, bezpośrednich uzgodnień Stron nie ustalono inaczej.
 15. Informacja o dostępności Produktu jest każdorazowo podawana przy Produkcie lub w trakcie kontaktu z Klientem.
 16. W celu realizacji Zamówienia Klient jest zobowiązany podać wszystkie niezbędne dane umożliwiające ich realizację, tj.: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, adres e-mail.
 17. Zamówienie zostanie zrealizowane, pod warunkiem dostępności Produktów. W przypadku niedostępności Produktu zamówienie może zostać anulowane, a klient niezwłocznie otrzyma zwrot uiszczonych przez siebie opłat.
 18. Zamówione Towary mogą zostać dostarczone przez Usługodawcę na wskazany przez Klienta adres, na terenie Polski. Koszty transportu i ewentualne koszty dodatkowe zostaną wyraźnie wskazane w toku składania Rezerwacji lub Zamówienia.
 19. Usługodawca wystawia w Sklepie Internetowym faktury. Faktury mogą być wystawiane w formie elektronicznej i przesyłane Klientowi na adres e-mail podany w Koncie Klienta, w terminie do 7 dni od daty wydania Towaru i/lub rozpoczęcia świadczenia Usługi Dodatkowej, w formacie PDF. Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę w formie papierowej, w trakcie składania Zamówienia w podaje taką informację w wyznaczonym do tego polu.

V. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

 1. Konsument, który w Sklepie Internetowym zawarł Umowę sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez wypełnienie formularza zwrotu i reklamacji dostępnego na stronie Zwroty i Reklamacje lub przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres:
  Rock’n Roll Sp. z o.o. Sklep Internetowy
  Ul. Leśna 15, 81-876 Sopot
  Lub e-mail: sklep@rnr.pl
 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Towar – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.
 4. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Usługodawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży po zgłoszeniu przez Konsumenta żądania rozpoczęcia wykonywania Usługi Dodatkowej przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy sprzedaży. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie sprzedaży ceny lub wynagrodzenia.
 6. Konsument nie ponosi kosztów świadczenia usług, za czas do odstąpienia od Umowy sprzedaży, jeżeli:
  Usługodawca nie poinformował Konsumenta o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, a także o wzorze formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w Załączniku nr B do Regulaminu i skutkach jego wykonania lub Konsument nie żądał zgodnie z Ustawą spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży;
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 8. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Usługodawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Usługodawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, chyba że Usługodawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z Ustawą.
 11. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od Umowy sprzedaży wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Usługodawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z Usługodawcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych powyżej. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Usługodawca informuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy sprzedaży.
 12. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie Usług Dodatkowych, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni Usługę Dodatkową, za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży 
  3. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Usługodawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.

VI. Rękojmia i Gwarancja

 1. Usługodawca dostarcza Produkty bez wad. Usługodawca jako sprzedawca odpowiada, jeżeli Towar i/lub Usługa Dodatkowa mają wadę fizyczną lub wadę prawną (Rękojmia) w zakresie określonym Ustawą KC.
 2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Ustawy, Ustawy KC.
 3. Usługodawca nie jest gwarantem Towarów. W przypadku udzielenia przez gwaranta gwarancji jakości obejmującej Towary (Gwarancja) jej warunki są udostępniane przy Towarze, w Sklepie Internetowym. Uprawnienia z tytułu Gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Towaru.
 4. Reklamacje z tytułu Rękojmi lub Gwarancji, jak również nieprawidłowego wykonania Usług Dodatkowych można składać, bezpośrednio w dowolnym Sklepie fizycznym w Polsce (szczegółowe adresy dostępne w Serwisie, na stronie internetowej http://www.rnr.pl) lub przesłać na adres: Rock’n Roll Sp. z o.o. 81-876 Sopot, Leśna 15 (Sklep Internetowy, a w przypadku roszczeń z tytułu Gwarancji także bezpośrednio w autoryzowanych serwisach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym Towaru.)
 5. Dodatkowe informacje o sposobie odsyłania reklamowanego Towaru i składaniu reklamacji prezentowane są pod numerem telefonu wskazanym na stronie http://www.rnr.pl.

VII. Postanowienia przejściowe i końcowe

 1. Umowa sprzedaży Produktów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Sklepu Internetowego stosuje się Regulamin oraz odpowiednie zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Ustawy KK, Ustawy KC, Ustawy DE.
 3. Zmiany Regulaminu Sklepu Internetowego następują w takim samym trybie i zakresie jak zmiany Regulaminu Serwisu.
 4. Aktualny Regulamin Sklepu Internetowego jest publikowany w Serwisie oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną, (na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta) bez dodatkowych opłat.


Regulamin sklepu obowiązujący do 24.12.2014

1. Sklep internetowy rnr.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
2. Właścicielem sklepu rnr.pl jest firma ROCK’N ROLL z siedzibą w Sopocie na ul. Leśnej 15 NIP: 585-13-94-378 REGON: 192803155.
3. Korzystanie ze sklepu rnr.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
4. Zamówienia można składać poprzez strony rnr.pl lub telefonicznie (058) 728-25-85. Do prawidłowego działania mechanizmu składania zamówień poprzez strony niezbędne jestwłączenie obsługi cookies w przeglądarce.
5. Kupujący jest zobowiązany do prawidłowego wypełnienia formularza zamówienia oraz do podania numeru telefonu i adresu email w celu umożliwienia potwierdzenia zamówienia. Formularze wypełnione nieprawidłowo lub zawierające dane wzbudzające wątpliwości nie będą rozpatrywane.
6. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w momencie skompletowania zamówienia, gdy wszystkie zamówione przez kupującego towary są gotowe do wysyłki.
7. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury. Klient może wycofać złożone zamówienie telefonicznie (058) 728-25-85 lub emailem pod adresemzamowienia@rnr.pl. Klient nie może wycofać zamówienia, które zostało już wysłane.
8. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów, wprowadzania nowych towarów do oferty, wycofywania towarów z oferty, prowadzenia i anulowania promocji i ofert specjalnych oraz do wprowadzania do nich zmian.
9. Do każdego zamówienia o wartości poniżej 399 PLN doliczane są koszty przesyłki zależne od wybranych opcji dostawy i płatności. Koszty przesyłki zamówień o wartości 399 PLN i większej są pokrywane przez sklep.
10. Przy każdym towarze podana jest informacja o dostępności. Towary oznaczone jako „dostępne” będą wysłane do klienta najpóźniej w ciągu następnego dnia roboczego od momentu skompletowania zamówienia i/lub potwierdzenia wpłynięcia pieniędzy na konto sklepu - w zależności od wybranej przez klienta opcji zapłaty. Towary oznaczone jako „na zamówienie” będą wysyłane w innym terminie indywidualnie negocjowanym z klientem. W przypadku, gdy klient złoży zamówienie składające się zarówno z towarów oznaczonych jako „dostępne” jak i towarów „na zamówienie”, będzie ono rozdzielane przynajmniej na dwa zamówienia częściowe, z których jedno będzie realizowane dla wszystkich towarów oznaczonych jako „dostępne”, pozostałe będą realizowane jak dla towarów „na zamówienie”.
11. Termin otrzymania przesyłki jest równy, w zależności od wybranych opcji, sumie czasów potrzebnych na: potwierdzenie zamówienia, potwierdzenie wpłynięcia pieniędzy na konto sklepu, skompletowania zamówienia oraz czasu dostawy.
12. Potwierdzenie zamówienia nastąpi, o ile będzie to możliwe, w ciągu następnego dnia roboczego po dniu w którym zostało złożone zamówienie. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 5 dni nie będą realizowane.
13. Maksymalny czas potrzebny na skompletowanie zamówienia to 3 dni robocze.
14. Wysyłka towaru następuje najpóźniej w ciągu następnego dnia roboczego od momentu skompletowania zamówienia.
15. Klient może wybrać następujące formy płatności:
przy odbiorze – należność w gotówce pobiera kurier – w tym przypadku towar jest wysyłany do klienta w momencie skompletowania zamówienia,
przelewem na konto sklepu – informacje niezbędne do realizacji przelewu są podawane klientowi w trakcie potwierdzania zamówienia – w tym przypadku towar jest wysyłany do klienta w momencie potwierdzenia wpłynięcia pieniędzy na konto sklepu, nie wcześniej jednak niż w momencie skompletowania zamówienia.
16. Wszystkie towary dostępne w sklepie rnr.pl objęte są gwarancją producenta.
17. Jeżeli klient stwierdzi w dostarczonym towarze wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy powinien skontaktować się ze sklepem telefonicznie pod numerem (058) 728-25-85 lub za pomocą emaila pod adresem zamowienia@rnr.pl celem ustalenia sposobu zwrotu lub naprawy towaru. Kosztu związane z odesłaniem reklamowanego towaru sklep zwraca natychmiast po rozpatrzeniu reklamacji na konto wskazane przez klienta. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny sprawny. W przypadku gdy nie będzie to możliwe sklep zwróci klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje inne dostępne w sklepie towary.
18. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych za pobraniem.
19. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” klient ma prawo odstąpić od umowy rezygnując z towaru zakupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od chwili otrzymania przesyłki. Klient jest zobowiązany w takim przypadku do złożenia stosownego oświadczenia na piśmie oraz do dostarczenia zwracanego towaru. Pieniądze zostaną przekazane na konto wskazane przez klienta.
20. Strona internetowa sklepu www.rnr.pl wykorzystuje do swojego działania pliki cookies. Pliki cookies są to małe pliki zawierające dane przechowywane na komputerze użytkownika i wykorzystywane w celu personifikacji wyglądu strony, obsługi koszyka oraz obliczania staystyk odwiedzin. Użytkownik korzystający ze strony internetowej sklepu www.rnr.pl akceptuje fakt wykorzystania i przechowywania plików cookies na jego komputerze. Obsługę plików cookie można w każdej chwili wyłączyć w opcjach przeglądarki, jednak w takim wypadku częśc funkcjonalności sklepu (m.in. koszyk) nie będą funkcjonowały prawidłowo. Zamówienia w takim przypadku prosimy składać drogą mailową lub telefoniczną według informacji podanych w punkcie 5.

Regulamin karty podarunkowej

1. Karta podarunkowa Rock'n'Roll to forma fizycznego oraz elektronicznego bonu towarowego upoważniająca do zakupu towarów w sklepie internetowym rnr.pl oraz w salonach stacjonarnych Rock'n'Roll.
2. Karty podarunkowe dostępne są w ofercie sklepu internetowego rnr.pl oraz we wszystkich salonach stacjonarnych Rock'n'Roll.
3. Karta podarunkowa to karta na okaziciela.
4. Karta dostępna jest w nominałach 50 zł, 100 zł oraz 200 zł.
5. W celu wykorzystania karty podarunkowej należy:
a) składając zamówienie za pośrednictwem strony www.rnr.pl - podać w polu "Dodatkowe uwagi" numer wykorzystywanej karty podarunkowej oraz numer paragonu / faktury, w ramach której dokonano zakupu tej karty,
b) nabywając produkty w dowolnym salonie stacjonarnym Rock'n'Roll – zadeklarować chęć wykorzystania karty podarunkowej i okazać sprzedawcy kartę przed dokonaniem zakupu.
6. Karta podarunkowa umożliwia zakup dowolnego produktu dostępnego w ofercie sieci Rock'n'Roll, przy czym:
a) karta opiewa na produkty o łącznej wartości nie wyższej niż wartość zadeklarowana na karcie,
b) w przypadku zakupu towaru / towarów o wartości przekraczającej wartość karty podarunkowej, powstałą różnicę należy uregulować pieniężnie: gotówką przy odbiorze lub przelewem,
c) karta umożliwia także pokrycie kosztu wysyłki towaru,
d) karta podarunkowa może zostać wykorzystana jednokrotnie - zakup towarów o wartości niższej, niż wartość karty oznacza przepadek pozostałej kwoty dostępnej na karcie.
7. W przypadku zwrotu towaru zakupionego z wykorzystaniem karty podarunkowej, kwota rozliczona przy pomocy karty podarunkowej zwracana jest w formie nowej karty podarunkowej o odpowiedniej wartości.
8. Karta podarunkowa nie może zostać wymieniona na pieniądze, ani nie umożliwia wypłaty pieniędzy.
9. W przypadku kradzieży, zagubienia lub zniszczenia karty nie ma możliwości uzyskania duplikatu karty, a znajdujące się na niej środki ulegają przepadkowi.
10. Okres ważności karty podarunkowej wynosi 12 miesięcy licząc od dnia zakupu karty.

Regulamin promocji OFERTA DNIA

1. Promocja OFERTA DNIA trwa od 7 listopada 2016r do odwołania.
2. Oferta obowiązuje tylko w danym dniu w ilości podanej na stronie głównej lub do wyczerpania zapasów.
3. Jeden Klient może kupić 1 szt z OFERTY DNIA.
4. Pozostałe kwestie zawiera Regulamin sklepu Rock'n'roll.
5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

 

Regulamin promocji KUPON RABATOWY 5%

Akcja „kupon rabatowy -5% na kolejne zakupy”
1. Kupony rabatowe nie łączą się. Przy jednej transakcji można wykorzystać tylko jeden kupon.
2. Rabat -5% obowiązuje od najniższej aktualnie obowiązującej ceny w ofercie sklepu.
3. Kupony są wydawane do wyczerpania ich ilości.
4. Kupony są ważne 31 stycznia 2017 r.

logo
MUSIC CITY

81-876 Sopot, ul. Leśna 15A

NIP: 585-100-70-22

Regon: 190856825

Obsługa zamówień internetowych:

797709970 | 797709957 (Biuro)

sklep@rnr.pl

pon-pt, 8:00-16:00

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.