Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Działając za MUSIC CITY z siedzibą w Sopocie, niniejszym, na podstawie art. 6

ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych”), wnoszę o

wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie przez MUSIC CITY

– jako administratora - Państwa danych osobowych w celu zawarcia i realizacji umów sprzedaży towarów i usług oferowanych przez MUSIC CITY

 

MUSIC CITY jako administrator Państwa danych osobowych, na podstawie art.

13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, informuje, że:

 

MUSIC CITY ma siedzibę w Sopocie przy ul. Leśnej 15A , 81-876
Sopot , posiada numer NIP: 585-100-70-22, Regon: 190856825.

 

b) MUSIC CITY przetwarza i będzie przetwarzał Państwa dane osobowe

do celów negocjacji handlowych zmierzających do ewentualnego podpisania i następnie realizacji

zawartej z Państwem umowy lub umów, na jedną lub kilka usług oferowanych przez MUSIC CITY Celami, o których mowa w zdaniu poprzednim są w szczególności: obsługa umowy sprzedaży towarów i usług polegających m.in. na: rejestrowaniu Państwa danych jako nabywcy towarów, usługi, wystawieniu faktury, wydaniu Państwu oryginału faktury, przechowywaniu kopii faktury w systemie sprzedaży, zapisaniu danych z faktury w rejestrze VAT, wysłaniu deklaracji VAT, a także dla ewentualnej windykacji i dochodzenia roszczeń przed Sądem.

 

c) MUSIC CITY przetwarza i będzie przetwarzał Państwa dane osobowe

przez czas trwania negocjacji handlowych zmierzających do podpisania umowy, a dalej przez czas

wykonania umowy czy realizacji usługi, a także przez czas, w którym MUSIC CITY jest obowiązana do przechowywania dokumentów sprzedaży (tj. do czasu upływu okresu

przedawnienia zobowiązania podatkowego, przy czym zobowiązanie podatkowe przedawnia się w

terminie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art.

86 § 1 w zw. z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tj. Dz. U. z 2017 r.

poz. 201 ze zm.). Po upływie wskazanych okresów czasu Państwa dane zostaną przez MUSIC CITY zanonimizowane i będą przechowywane (przetwarzane) wyłącznie do celów

statystycznych.

 

d) MUSIC CITY przetwarza i będzie przetwarzał następujące kategorie

Państwa danych osobowych: dane do wystawienie faktury (NIP, adres siedziby firmy, nazwa firmy),

dane do wystawienia paragonu (imię i nazwisko, adres zamieszkania); imię i nazwisko osoby lub osób

działających w imieniu Klienta, jej numer telefonu i e -mail.

 

e) Przetwarzanie przez MUSIC CITY wskazanych wyżej w lit. d) danych

osobowych jest adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są

przetwarzane, tj. do prowadzenia z Państwem negocjacji handlowych zmierzających do ewentualnego

podpisania i następnie realizacji zawartej z Państwem umowy lub umów, na jedną lub kilka usług

oferowanych przez MUSIC CITY

 

f) Przetwarzanie przez MUSIC CITY wskazanych wyżej w lit. d) kategorii

danych osobowych odbywa się lub będzie się odbywać zgodnie z prawem, a to na podstawie art. 6 ust.

1 lit. a) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. na podstawie zgody osób, których dane

dotyczą.

 

g) Posiadane przez MUSIC CITY dane pochodzą od osób, których one

dotyczą (tj. bezpośrednio od Państwa lub od Państwa upoważnionych pracowników), a także

z publicznych, powszechnie dostępnych stron internetowych i rejestrów, w szczególności z wyszukiwarki

Krajowego Rejestru Sądowego i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

h) Kategoriami odbiorców, którym Państwa dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione przez

MUSIC CITY są: pracownicy, kancelarie prawne, krajowe

rejestry długów. Wszystkie te osoby zostały przeszkolone przez MUSIC CITY w

zakresie należytego przetwarzania danych osobowych i zobowiązały się do ich przetwarzania w sposób

gwarantujący najwyższy poziom bezpieczeństwa tych danych.

 

i) MUSIC CITY na dzień sporządzenia niniejszego oświadczenia nie

ustanowiło Inspektora Ochrony Danych Osobowych. O jego powołaniu i danych kontaktowych Spółka

poinformuje poprzez zamieszczenie stosowego oświadczenia na swojej stronie internetowej.

 

j) W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Państwa

cofnięta. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem

przetwarzania Państwa danych dokonanych przez MUSIC CITY na podstawie

zgody przed jej cofnięciem.

 

Cofnięcie zgody co do przetwarzania przez MUSIC CITY danych niezbędnych do wykonania umowy, może spowodować zakończenie prowadzenia z Państwem negocjacji handlowych, a także świadczenia usług przez MUSIC CITY o fakcie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, MUSIC CITY poinformuje Państwa niezwłocznie po cofnięciu takiej zgody.

Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie przez Państwa na adres e -mail:

rodo@rnr.pl, stosownego oświadczenia. Poniżej przedstawiamy przykładowe

oświadczenie:

 

„Działając w imieniu (nazwa podmiotu) z siedzibą w (adres siedziby) jako jej (funkcja osoby składające

oświadczenie wraz z wykazaniem jej umocowania do reprezentacji podmiotu)/ albo Ja – imię i

nazwisko, adres zamieszkania – niniejszym cofam zgodę na przetwarzanie przez MUSIC CITY z siedzibą w Sopocie moich danych osobowych”.

 

k) MUSIC CITY informuje, że posiadacie Państwo prawo dostępu do

treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia ich

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia

zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania

dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

l) Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez MUSIC CITY Państwa

danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, mają Państwo

prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który po wejściu w życie

Rozporządzenia o ochronie danych osobowych zostanie zastąpiony przez Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych.

logo
MUSIC CITY Adam Adamowicz

81-876 Sopot, ul. Leśna 15A

NIP: 585-100-70-22

Regon: 190856825

Obsługa zamówień internetowych:

797709970 | 797709957 (Biuro)

sklep@rnr.pl

pon-pt, 8:00-16:00

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.