Darmowa dostawa od 399zł!

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Działając za ROCK'N ROLL Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, niniejszym, na podstawie art. 6

ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych”), wnoszę o

wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie przez ROCK'N ROLL Sp. z o.o.

– jako administratora - Państwa danych osobowych w celu zawarcia i realizacji umów sprzedaży towarów i usług oferowanych przez ROCK'N ROLL Sp. z o.o.

ROCK'N ROLL Sp. z o.o. jako administrator Państwa danych osobowych, na podstawie art.

13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, informuje, że:

ROCK'N ROLL Sp. z o.o. ma siedzibę w Sopocie przy ul. Leśnej 15 , 81-876
Sopot , posiada numer NIP: 585-13-94-378, Regon: 192809155 i KRS: 0000144005.

b) ROCK'N ROLL Sp. z o.o. przetwarza i będzie przetwarzał Państwa dane osobowe

do celów negocjacji handlowych zmierzających do ewentualnego podpisania i następnie realizacji

zawartej z Państwem umowy lub umów, na jedną lub kilka usług oferowanych przez ROCK'N ROLL Sp. z o.o. Celami, o których mowa w zdaniu poprzednim są w szczególności: obsługa umowy sprzedaży towarów i usług polegających m.in. na: rejestrowaniu Państwa danych jako nabywcy towarów, usługi, wystawieniu faktury, wydaniu Państwu oryginału faktury, przechowywaniu kopii faktury w systemie sprzedaży, zapisaniu danych z faktury w rejestrze VAT, wysłaniu deklaracji VAT, a także dla ewentualnej windykacji i dochodzenia roszczeń przed Sądem.

c) ROCK'N ROLL Sp. z o.o. przetwarza i będzie przetwarzał Państwa dane osobowe

przez czas trwania negocjacji handlowych zmierzających do podpisania umowy, a dalej przez czas

wykonania umowy czy realizacji usługi, a także przez czas, w którym ROCK'N ROLL Sp. z o.o. jest obowiązana do przechowywania dokumentów sprzedaży (tj. do czasu upływu okresu

przedawnienia zobowiązania podatkowego, przy czym zobowiązanie podatkowe przedawnia się w

terminie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art.

86 § 1 w zw. z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tj. Dz. U. z 2017 r.

poz. 201 ze zm.). Po upływie wskazanych okresów czasu Państwa dane zostaną przez ROCK'N ROLL Sp. z o.o. zanonimizowane i będą przechowywane (przetwarzane) wyłącznie do celów

statystycznych.

d) ROCK'N ROLL Sp. z o.o. przetwarza i będzie przetwarzał następujące kategorie

Państwa danych osobowych: dane do wystawienie faktury (NIP, adres siedziby firmy, nazwa firmy),

dane do wystawienia paragonu (imię i nazwisko, adres zamieszkania); imię i nazwisko osoby lub osób

działających w imieniu Klienta, jej numer telefonu i e -mail.

e) Przetwarzanie przez ROCK'N ROLL Sp. z o.o. wskazanych wyżej w lit. d) danych

osobowych jest adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są

przetwarzane, tj. do prowadzenia z Państwem negocjacji handlowych zmierzających do ewentualnego

podpisania i następnie realizacji zawartej z Państwem umowy lub umów, na jedną lub kilka usług

oferowanych przez ROCK'N ROLL Sp. z o.o.

f) Przetwarzanie przez ROCK'N ROLL Sp. z o.o. wskazanych wyżej w lit. d) kategorii

danych osobowych odbywa się lub będzie się odbywać zgodnie z prawem, a to na podstawie art. 6 ust.

1 lit. a) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. na podstawie zgody osób, których dane

dotyczą.

g) Posiadane przez ROCK'N ROLL Sp. z o.o. dane pochodzą od osób, których one

dotyczą (tj. bezpośrednio od Państwa lub od Państwa upoważnionych pracowników), a także

z publicznych, powszechnie dostępnych stron internetowych i rejestrów, w szczególności z wyszukiwarki

Krajowego Rejestru Sądowego i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

h) Kategoriami odbiorców, którym Państwa dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione przez

ROCK'N ROLL Sp. z o.o. są: pracownicy, kancelarie prawne, krajowe

rejestry długów. Wszystkie te osoby zostały przeszkolone przez ROCK'N ROLL Sp. z o.o. w

zakresie należytego przetwarzania danych osobowych i zobowiązały się do ich przetwarzania w sposób

gwarantujący najwyższy poziom bezpieczeństwa tych danych.

i) ROCK'N ROLL Sp. z o.o. na dzień sporządzenia niniejszego oświadczenia nie

ustanowiło Inspektora Ochrony Danych Osobowych. O jego powołaniu i danych kontaktowych Spółka

poinformuje poprzez zamieszczenie stosowego oświadczenia na swojej stronie internetowej.

j) W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Państwa

cofnięta. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem

przetwarzania Państwa danych dokonanych przez ROCK'N ROLL Sp. z o.o. na podstawie

zgody przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody co do przetwarzania przez ROCK'N ROLL Sp. z o.o. danych niezbędnych do wykonania umowy, może spowodować zakończenie prowadzenia z Państwem negocjacji handlowych, a także świadczenia usług przez ROCK'N ROLL Sp. z o.o. o fakcie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ROCK'N ROLL Sp. z o.o. poinformuje Państwa niezwłocznie po cofnięciu takiej zgody.

Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie przez Państwa na adres e -mail:

rodo@rnr.pl, stosownego oświadczenia. Poniżej przedstawiamy przykładowe

oświadczenie:

„Działając w imieniu (nazwa podmiotu) z siedzibą w (adres siedziby) jako jej (funkcja osoby składające

oświadczenie wraz z wykazaniem jej umocowania do reprezentacji podmiotu)/ albo Ja – imię i

nazwisko, adres zamieszkania – niniejszym cofam zgodę na przetwarzanie przez ROCK'N ROLL Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie moich danych osobowych”.

k) ROCK'N ROLL Sp. z o.o. informuje, że posiadacie Państwo prawo dostępu do

treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia ich

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia

zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania

dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

l) Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez ROCK'N ROLL Sp. z o.o. Państwa

danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, mają Państwo

prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który po wejściu w życie

Rozporządzenia o ochronie danych osobowych zostanie zastąpiony przez Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych.